Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021.

 1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Miejscem wykonania kluczowych części usługi (badanie dokumentów źródłowych) jest siedziba SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

 2. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem sprawozdania z badania w terminie do 25.03.2022r.

 3. Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego musi być utworzona w wersji elektronicznej i papierowej.

 4. Biegły rewident zapewni swój udział w posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu jeżeli organ ten wyrazi takie życzenie.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie,

 2. kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 3. oświadczenie o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 4. wykaz przeprowadzonych badań w publicznych jednostkach ochrony zdrowia/zakładach opieki zdrowotnej (przez firmę lub wskazanego biegłego rewidenta) w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),

 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i opisem ich doświadczenia zawodowego oraz znajomości branży,

 6. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

 7. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 205, poz. 1583) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

 8. cenę netto oraz brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 9. oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

 1. Miejsce i termin składania ofertach:

  1. Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres: SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5 lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021r.” w terminie do 24.09.2021r. Do godz. 1400. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Ośrodka. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria Oceny:

P=Cn/Cb*100%*90

  1. cena – 90%

 

gdzie:

P – ilość punktów

Cb – cena badana

Cn – cena najniższa

 

  1. ilość badanych zakładów opieki zdrowotnej (publiczne jednostki ochrony zdrowia)
   w okresie ostatnich 3 lat –
   10%

   1. ilość badanych jednostek 0 – 1 5 pkt

   2. ilość badanych jednostek 2 – 3 8 pkt

   3. ilość badanych jednostek powyżej 3 10 pkt

 

 1. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do dnia 24.09.2021r. do godz. 1400 :

Osoba upoważniona do kontaktu: Anna Przytocka-Pycka – Główny Księgowy tel. 94 311 06 45, e-mail: appycka@wotuwstanomino.pl

 

 1. Data i miejsce otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2021r. w siedzibie Ośrodka. Otwarcie ofert jest niejawne.

 2. Informacje z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie BIP Ośrodka.

 

 1. Wybór:

Wybór jednostki przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego należy do Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie ale wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jest dla Ośrodka organem tworzącym.

 

 1. Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo w szczególności do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,

 2. unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,

 3. dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

 1. Realizacja powyższych uprawnień oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Ośrodka żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

 

 1. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po jej wykonaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

SP ZOZ WOTUW Stanomino

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2021-09-07
Data publikacji:2021-09-07
Osoba sporządzająca dokument:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:45

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-07 22:33:54Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominozmiana opcji wyświetlaniaZaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021
2021-09-07 22:33:47Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie plikówZaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021
2021-09-07 22:32:21Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominoedycja dokumentuZaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021
2021-09-07 22:28:55Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie dokumentuZaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021