Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 września 2021

Dotyczy postępowania pod nazwą „Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie miniPortal pod numerem ocds-148610-4f8c86aa-c8fe-11eb-911f-9ad5f74c2a25 dnia 25.08.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Zostały złożone 2 ofert, z których jedna nie spełniała warunków SWZ i została odrzucona, najkorzystniejsza oferta otrzymała 98 pkt. Jej wartość to 778.028,16 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 559.128,96 zł. Zamawiający nie może w takim stopniu zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-09
Data publikacji:2021-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:25