Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert w postępowaniu dotyczącym powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku.

Inspektor Ochrony Danych zobowiązany będzie do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w okresie od 27.09.2021 – 30.09.2022.

 1. Główne zadania realizowane przez IOD:

  1. informowanie Administratora (Zamawiającego), Procesorów oraz pracowników Zamawiającego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,

  2. doradzanie wyżej wymienionym osobom lub podmiotom w zakresie obowiązków wynikających z RODO i innych przepisów,

  3. monitorowanie przestrzegania RODO, innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych przez Zamawiającego i powiązanych Procesorów,

  4. monitorowanie przestrzegania polityk Administratora lub Procesorów w dziedzinie ochrony danych osobowych,

  5. doradztwo w zakresie podziału obowiązków między Administratorem a Procesorami lub członkami personelu tych podmiotów,

  6. prowadzenie działań zwiększających świadomość personelu Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych polityk,

  7. przeprowadzanie lub organizowanie szkoleń dla personelu uczestniczącego
   w operacjach przetwarzania danych,

  8. przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania RODO i polityk przez Administratora lub Procesorów i ich personelu,

  9. udzielanie na żądanie Administratora zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych

  10. monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 RODO,

  11. opiniowanie lub przygotowanie, na polecenie Administratora, wzorów umów powierzenia danych osobowych, zawieranymi pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a Procesorami,

  12. uczestniczenia w konsultacjach we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w myśl art. 39 ust. 1 lit. a - c i e in fine RODO),

  13. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (w myśl art. 30 RODO).

  14. współpraca z organem nadzorczym, w tym odpowiadania na wszelkie zapytania organu nadzoru, w szczególności prowadzenia przez organ nadzorczy postępowań kontrolnych, postępowań w związku ze skargą osoby, której dane dotyczą, czy też w ramach uprzednich konsultacji,

  15. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO,

  16. uczestniczenie w konsultacjach we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w myśl art. 39 ust. 1 lit. d i e RODO),

  17. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, dla których dane dotyczą.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, ze wskazaniem posiadanych kwalifikacji zawodowych i ich udokumentowaniem. W szczególności mowa o wiedzy fachowej w zakresie prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań opisanych w Części I,

 2. oświadczenie o zobowiązaniu Oferenta do posiadania i przedstawiania Zamawiającemu przy każdej zmianie, przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia OC w zakresie związanym z realizowanym przedmiotem umowy wraz z OWU.

 3. Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług w powyższym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata), ze szczególnym wskazaniem doświadczenia w jednostkach ochronie zdrowia,

 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających ww. uprawnienia i opisem ich doświadczenia zawodowego oraz znajomości branży,

 5. cenę netto oraz brutto za miesiąc świadczenia wskazanych usług.

 6. oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

 1. Miejsce i termin składania ofertach:

  1. Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres: SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5 lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta dotycząca powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku” w terminie do 22.09.2021r. Do godz. 1400. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Ośrodka. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do dnia 22.09.2021r. do godz. 1400 :

Osoba upoważniona do kontaktu:

Iwona Wojewoda tel. 94 311 06 40, e-mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl

 

 1. Data i miejsce otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 22.09.2021r. w siedzibie Ośrodka. Otwarcie ofert jest niejawne.

 2. Informacje z otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie BIP Ośrodka.

 

 1. Wybór:

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dokona wyboru spośród ofert, które spełniają powyższe wymagania. Możliwe jest, że przed dokonaniem wyboru Dyrektor zaprosi wybranych Oferentów na negocjacje w celu doprecyzowania oferty.

 

 1. Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo w szczególności do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,

 2. unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,

 3. negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,

 4. swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,

 5. swobodnego wyboru Wykonawcy,

 6. dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

 1. Realizacja powyższych uprawnień oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Ośrodka żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

 

 1. Należność za wykonaną usługę będzie regulowana w okresach miesięcznych, zgodnie z umową.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-14
Data publikacji:2021-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:58

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-14 19:51:38Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominokorekta treściPostępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku
2021-09-14 19:50:41Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominokorekta treściPostępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku
2021-09-14 19:45:05Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie plikówPostępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku
2021-09-14 19:41:22Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie dokumentuPostępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku