OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 września 2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

 

Drugie postępowanie przetargowe.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

78-217 Stanomino 5

NIP:672-17-51-656

Tel.94 311 0640 Fax:94 311 0650

e-mail: administracja@wotuwstanomino.pl

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 27 września 2016 r. o godz. 10:00

w sali nr 4.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód osobowy wraz z dokumentami będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie zamawiającego, 78-217 Stanomino 5 od 20 do 22 września br. w godz. od 13.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 943110654 lub 943110652.

 

4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

 

samochód osobowy: Volkswagen Transporter T4 TD

rok produkcji: 1997 r.

pojemność silnika: 1896 ccm/50kW ( 68 KM )

liczba miejsc: 9

rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

rodzaj skrzyni biegów: manualna

ubezpieczenie ważne do: 30.09.2016 r.

badanie techniczne ważne było do 22.04.2016 r.

 

Stan techniczny: sprawny

silnik – widoczne przecieki oleju spod uszczelek silnika

podwozie – elementy eksploatacyjnie wypracowane i skorodowane

nadwozie - widoczna korozja na elementach nadwozia, poszycie tapicerki powycierane a fotela kierowcy porwane.

 

5. Wartość pojazdu

 

Wartość szacunkowa: 3200 zł ( słownie zł: trzy tysiące osiemset złotych).

Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

parafowany wzór umowy.

 

Wzór formularza ofertowego, oświadczenia oraz umowy w załączeniu.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

SP ZOZ wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

78-217 Stanomino 5

„ Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Volkswagen T4 TD „

Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30-14.00, nie później jednak niż do dnia 27.09.2016 r. do godz. 9.00 w sekretariacie ośrodka 78-217 Stanomino 5.

 

8. Wadium

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na konto SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Bank PEKAO SA Białogard nr 50 1240 3666 1111 0000 4344 7112, w taki sposób aby najpóźniej do dnia 27.09.2016 r. znajdowało się na rachunku bankowym SP ZOZ. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy sprzedaży samochodu Volkswagen T4 TD.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty/wyciąg bankowy. Wadium zwraca się do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

9. Warunki odrzucenia oferty:

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt.6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

10. Inne informacje

 

a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,

b) oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

c) przetarg jest ważny bez względu na liczbę ofert(jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta zawierająca cenę równą cenie minimalnej),

d) nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Bank PEKAO SA w Białogardzie 50 1240 3666 1111 0000 4344 7112 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

e) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie SP ZOZ i podpisaniu umowy sprzedaży,

f) kupujący otrzyma także fakturę VAT.

 

Zastrzeżenie: przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-13
Data publikacji:2016-09-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:1647