Pielęgniarka Oddziałowa

Danuta Muszyńska

pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
nr prawa wykonywania zawodu 1601508P

Przełożona pielęgniarek zapewnia organizację pracy terapeutycznej podległego sobie personelu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej pacjentów.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka a do jej zadań należy w szczególności:

  • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i norm.
  • Współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym w zakresie doboru procedur i metod stosowanych w programie terapii.
  • Zapewnienie ciągłości realizacji programu poprzez organizację pracy podległego personelu.
  • Opracowywanie harmonogramów pracy podległego personelu i przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia.
  • Sprawdzanie poprawności i systematyczności prowadzenia dokumentacji medycznej i terapeutycznej.
  • Prowadzenie postępowania diagnostycznego w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej oraz konsultacji indywidualnych.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 14 pkt. 1 - 6.