Główna księgowa

p.o. Piotr Pendrakowski

Do zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:

  • Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę środków finansowych będących w posiadaniu Ośrodka, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
  • Ochronie środków finansowych będących w posiadaniu Ośrodka oraz terminów i prawidłowym rozliczaniu osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone mienie.
  • Prawidłowym i terminowym dokonywanie rozliczeń finansowych.
  • Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka.
  • Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Ośrodka oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych Ośrodka stanowiących przedmiot księgowań.
  • Ścisłej współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z pozostałymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ, w sprawach rozliczeń finansowych, udzielanych przez Ośrodek zakontraktowanych świadczeń.

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 15.