Jesteś tutaj: Start / Organy / Rada Społeczna

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania, a po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.


Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 12,  § 13 pkt. 1 – 3,

Uchwała nr 1889/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

 

Skład Rady

Przewodniczący

Smoliński Jacek – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Członkowie

przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - Adamczewski Andrzej
oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

 • Cielecki Krzysztof
 • Grzywacz Robert
 • Gumińska-Wasiak Elżbieta
 • Muś Katarzyna
 • Rusiecki Tomasz
 • Wiśniewski Janusz
 • Witkowski Andrzej
 • Woś Piotr.
 

Źródło

Uchwała nr 1889/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

 

Zadania Rady Społecznej

 1.  Przedstawianie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności;

  3. przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród;

  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Ośrodka.

 2. Przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:

  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

  3.  kredytów bankowych lub dotacji;

  4.  podziału zysku;

  5.  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

  6.  regulaminu organizacyjnego;

 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Ośrodka.

 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Ośrodka.

Źródło

Statut SP ZOZ WOTUW Stanomino § 15.

 

Uchwały Rady Społecznej

Uchwały Rady Społecznej dostępne są w Dziale Kadr SP ZOZ WOTUW w Stanominie. Kontakt: Barbara Niewiadomska, tel. 94 31 10 633.