Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cel

Celem Ośrodka jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

 

Zadania

Do zadań Ośrodka należy:

1) realizacja świadczeń zdrowotnych, tj.:

a) działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;

b) programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków  i popędów;

c) programy psychoterapii uzależnień;

d) programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osobowy bliskie;

e) indywidualne świadczenia zapobiegawczo lecznicze dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

f) indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i członków ich  rodzin

g) działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych.

2) wykonywanie zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia, tj.:

a) monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;

b) ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w  sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym  wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;

c) opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;

d) udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

e) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;

f) inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;

g) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;

h) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

 

Henryk Kędzierski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Henryk Kędzierski
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec
Liczba odwiedzin:3353

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-03 12:34:07Piotr IdecaktualizacjaPrzedmiot działalności