Struktura własnościowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura własnościowa – majątek

SP ZOZ WOTUW, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

Gospodarka finansowa

Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

SP ZOZ WOTUW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych:

oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa finansowego.

Uzyskiwanie środków finansowych

SP ZOZ WOTUW może uzyskiwać środki finansowe:

 • z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
 • z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1, wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami
 •  z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego
 • na cele i na zasadach określonych w art. 114 – 117 ustawy o działalności leczniczej
 • na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami
 • na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zaciąganie kredytów

Dyrektor Ośrodka może zaciągać kredyty i pożyczki bankowe, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć 1/3 budżetu rocznego otrzymanego od organu tworzącego lub od dysponentów środków publicznych.

Wartość majątku

Wartość majątku SP ZOZ WOTUW określają:

 • fundusz założycielski
 • fundusz Zakładu.
Nazwa funduszu
Stan na koniec 2017 r.
Fundusz założycielski
671535,50
Fundusz zakładowy
2222290,80

Nieruchomości

Nieruchomości, stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego:

 • budynek główny
 • budynek mieszkalny
 • portiernia
 • magazyn I
 • magazyn II
 • przepompownia
 • ogrodzenie, drogi, place, chodniki, parking
 • zewnętrzna sieć kanalizacyjna
 • grunty
powierzone są w nieodpłatny zarząd.
 

Środki transportu

 • Mercedes-Benz A170 CDI
 • Mercedes-Benz B.

Aktywa trwałe – 1 137 174,30 stan na koniec roku obrotowego 2017 w tym:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
Stan na koniec roku obrotowego 2017
Wartości nie materialmo prawne
67 827,70

 

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
Stan na koniec roku obrotowego 2017
Środki trwałe razem, z tego:
1 069 346,60
Grunty
85 020,00
Budynki i lokale, obiekty inżynieryjne, lądowe i wodne
626 534,36
Urządzenia techniczne i maszyny
345 354,89
Pozostałe środki trwałe
12 437,35

Szczegółowa wartość posiadanych nieruchomości i środków transportu dostępna jest do wglądu w Dziale Księgowości SP ZOZ WOTUW Stanomino, tel. 94 31 10 645.

Grażyna Łotysz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Grażyna Łotysz
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:3140

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-03 12:46:21Piotr Idec SP ZOZ WOTUW StanominoaktualizacjaStruktura własnościowa
2018-12-04 20:54:20Piotr Idec SP ZOZ WOTUW StanominoAktualizacja danychStruktura własnościowa